KẾ HOẠCH Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021 - 2022

Căn cứ Kế hoạch số 200/KH-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, về Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước Ngành GDĐT
Căn cứ Văn bản số 1092/STP-PBGDPL ngày 29/4/2021 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam;
Thực hiện Kê hoạch số 82/KH – PGD&ĐT ngày 22/01/2021 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc tuyên truyền PBGDPL; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước Ngành GDĐT năm 2021.
Trường Tiểu học Vạn Phúc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm học 2021 - 2022 như sau:

Số kí hiệu 110 /KH-THVP
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/10/2021
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
Số:   110 /KH-THVP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày  05  tháng  10  năm 2021
KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021 - 2022


      Căn cứ Kế hoạch số 200/KH-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, về Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước Ngành GDĐT
      Căn cứ Văn bản số 1092/STP-PBGDPL ngày 29/4/2021 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam;
      Thực hiện Kê hoạch số 82/KH – PGD&ĐT ngày 22/01/2021 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc tuyên truyền PBGDPL; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước Ngành GDĐT năm 2021.
      Trường Tiểu học Vạn Phúc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm học 2021 - 2022 như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương về luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường.
b) Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân và học sinh quyền được thông tin pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
c) Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu, tự giác chấp hành pháp luật, gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
c) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ nhà giáo “Kỷ cương-trách nhiệm-tận tình-thân thiện”.
d) Chọn lọc, phát triển các mô hình tuyên truyền PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng giáo viên, học sinh; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và nhiệm vụ năm học của Ngành.
2. Yêu cầu
a) Bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương, Thành phố Hà Nội, của Sở GDĐT Hà Nội, UBND quận Hà Đông, Phòng GD&ĐT các Chương trình kế hoạch về PBGDPLvà các văn bản hướng dẫn thi hành.
b) Các hoạt động đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, sát đối tượng; huy động được mọi sự tham gia, phối hợp của phụ huynh học sinh trong hoạt động PBGDPL.
c) Tăng cường PBGDPL gắn với phát triển hành vi ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật của học sinh.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung.
Năm 2021, Ban giám hiệu nhà trường quán triệt các giáo viên, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho học sinh về các Luật và văn bản thực hiện: Luật PBGDPL, Luật Thủ đô, Luật Giáo dụcsửa đổi, Luật An toàn giao thông; Luật Phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí;các dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố; các văn bản quy phạm về quy chế dân chủ trong trường học; phòng chống ma túy HIV/AIDS; vệ sinh, an toàn thực phẩm;bạo lực học đường;Quyền và bổn phận trẻ em theo Luật Trẻ em; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng chống thương tích cho trẻ em; Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 với nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp với điều kiện tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Tập trung phổ biến quy định về cách ly Y tế; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đang gây bức xúc dư luận xã hội.
Quy tắc ứng xử nơi công cộng; ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo trong thực hiện kỷ cương hành chính; xây dựng gương người tốt, việc tốt trong thi hành pháp luật.Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật sát các đối tượng trong trường học gắn với các Chương trình trọng tâm của Thành ủy,Quận ủy,Nghị quyết của HĐND Thành phố,Nghị quyết của HĐND quận, kế hoạch triển khai thi hành luật của UBND Thành phố, UBND quận Hà Đông, Phòng GD&ĐT.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
a) Tuyên truyền, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến giáo viên, học sinh;
b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung PBGDPL trong năm 2021 nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”;
c) Nhà trường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để tập huấn, nói chuyện chuyên đề về pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;
d) Tổ chức hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh; phát hành tờ gấp có nội dung tuyên truyền về Quyền và bổn phận trẻ em, phòng chống tác hại của thuốc lá;
đ) Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức dịch vụ công trực tuyến năm 2019” theo kế hoạch của UBND Thành phố; chú trọng công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh;
e) Nhà trường đã tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; xây dựng tập san; cập nhật thông tin, thiết kế tờ gấp, pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL;
g) Triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” theo kế hoạch của Bộ GDĐT,UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận và của Phòng GDĐT Hà Đông.
3. Giải pháp thực hiện
3.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường
Thành lập ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo gồm cấp Ủy đảng, Ban giám hiệu, đại diện Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo đảm bảo lịch sinh hoạt thường kỳ tháng, quý, học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.
3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức
Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ các bộ quản lý, giáo viên, học sinh;
Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo quản lý về vai trò của PBGDPL trong nhà trường; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện PBGDPL;
Phát huy hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, xây dựng chuyên trang PBGDPL trong nhà trường; mở chuyên mục “Thông tin giáo dục pháp luật” trên trang Web của các nhà trường.
    3.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL
Giáo dục nội khóa: chú trọng chỉ đạo, nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật qua môn Đạo đức hoặc tích hợp qua các môn học phù hợp với cấp học theo quy định của Bộ GDĐT; Nhà trường đổi mới các nội dung tuyên truyền PBGDPLphù hợp với tình hình thực tế;
Giáo dục ngoại khóa: Tăng cường tổ chức các hình thức PBGDPL hiệu quả như: tọa đàm theo chuyên đề, tạo sân chơi thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ưu tiên thc hiện PBGDPL trên mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệmcủa tổ chức Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;
Thường xuyên cập nhật kiến thức xã hội mới để tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; kịp thời bổ sung kiến thức cho các môn học chính khóa, nâng cao chất lượng dạy học.
3.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác PBGDPL
 Rà soát đội ngũ, phân công giáo viên đúng chuyên môn giáo viên chủ nhiệm dạy môn Đạo đức; bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình giáo dục cho giáo viên.
Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
3.5. Tăng cường tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường
Nhà trường xây dựng kế hoạch bổ sung đủ tài liệu (sách tham khảo về pháp luật theo chuyên đề, đề cương tuyên truyền pháp luật; sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông; các báo, tạp chí chuyên ngành về luật và tài liệu PBGDPL khác) phục vụ giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;
Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật trong thư viện nhà trường. Chú ý triển khai sử dụng có hiệu quả sách, tài liệu và thiết bị phục vụ PBGDPL trong nhà trường; xây dựng phong trào đọc sách pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
3.5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL
Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và Tiểu ban văn hóa thông tin và thể thao của phường, Công an, Đoàn TNCSHCM để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL;
Tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh vào công tác PBGDPL trong nhà trường.
3.6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá
Ban giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá và báo cáo Phòng GD&ĐT về việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL của nhà trường;
Nhà trường tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào dịp cuối năm học.Từ đó, đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong trường.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kế toán nhà trường lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đã được phân cấp và huy động sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phụ huynh học sinh theo quy định của pháp luật để thực hiện Kế hoạch.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
1.1. Ban giám hiệu.
- Xây dựng kế hoạch PBGDPL năm học 2021 - 2022 và chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn lựa chọn các chuyên đề (tuyên truyền cho đối tượng CB,GV,NV hoặc học sinh) nội dung các luật, các văn bản dưới luật liên quan đến nhà trường; hình thức và thời gian thực hiện trong mỗi học kỳ của năm học (Mỗi tổ có ít nhất 01 chuyên đề/năm học).
- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
- Chỉ đạo các trường tổ chức hiệu quả“Ngày pháp luật”; kiểm tra việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; việc xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật tại các trường học; báo cáo kết quả công tác theo định kỳ về Phòng GDĐT;
1.2. Các tổ chuyên môn, TPT Đội
- Tham gia Ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL của nhà trường năm học 2021 - 2022 đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL năm học 2021 - 2022.
- Tổ chức quán triệt nội dung pháp luật mới liên quan đến trường học để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh nắm vững.
- Tổ chức hiệu quả“Ngày pháp luật” cho học sinh.
- Khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên viết sáng kiến, mô hình hoặc kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các nhà trường.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua môn giáo dục công dân và hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức buổi ngoại khóa, giao lưu giữa các lớp về sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật để giáo dục các em có được hành vi chuẩn với xã hội.
- Thực hiện công văn số 3330/SGDĐT-CTTT ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND quận Hà Đông về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông. Công văn số
926/PGDĐT về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam
và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển" do Ban Tuyên giáo Thành
ủy Hà Nội phối hợp cùng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai tổ chức.

- Báo cáo kết quả công tác theo định kỳ về Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo học kỳ, cuối năm học).
Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt những nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:           
- Phòng GD&ĐT (để b/c)
- UBND phường (để b/c)
- Các đ/c CB, GV, NV (Để t/h)
- Lưu VT,VP.      
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Thị Minh Thu

 File đính kèm

Vnedu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay3,299
  • Tháng hiện tại100,691
  • Tổng lượt truy cập7,246,548
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây